Nařízení EU

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1028/2006 stanoví základní požadavky, které musí splňovat vejce, aby mohla být uvedena na trh ve Společenství. V zájmu jasnosti je třeba k těmto požadavkům stanovit nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce (2), by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(2)

Na vejce se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (4). Na tato horizontální nařízení by tedy mělo být ve vhodném rozsahu odkazováno.

(3)

Je třeba stanovit jakostní znaky pro vejce třídy A, aby byla zajištěna vysoká jakost vajec dodávaných přímo konečnému spotřebiteli, a stanovit měřítka, která mohou inspekční orgány kontrolovat. Takové jakostní znaky by měly být založeny na normě č. 42 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), která se týká uvádění vajec ve skořápce na trh a kontroly jejich jakosti v mezinárodním obchodu mezi členskými státy EHK OSN a určených pro tyto státy.

(4)

Ponecháme-li studená vejce v pokojové teplotě, dojde ke kondensaci, umožňující rozmnožení bakterií na skořápce a jejich možnému proniknutí dovnitř vejce. Vejce proto musí být skladována a přepravována pokud možno při stále teplotě a obecně by před prodejem konečnému spotřebiteli neměla být dochlazována.

(5)

Obecně platí, že vejce by se neměla mýt nebo čistit, protože takové postupy mohou poškodit skořápku, jež pro vejce představuje účinnou ochranu před možným proniknutím bakterií s celou řadou antimikrobiálních vlastností. Za čištění však nelze považovat některé postupy, například ošetření ultrafialovým zářením. Vejce třídy A by se kromě toho neměla mýt, neboť v průběhu mytí nebo po něm by mohlo dojít k poškození přirozené ochrany, např. blány. Takové poškození by vytvořilo příznivé podmínky pro bakteriální kontaminaci vnitřního obsahu a vysychání, a způsobilo by tak zvýšené ohrožení spotřebitelů, zejména pokud následné osušení a skladovací podmínky nejsou optimální.

(6)

Některé členské státy však používají pod důslednou kontrolou schválené postupy mytí vajec s dobrými výsledky. Podle stanoviska Vědecké komise pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, která se na žádost Komise zabývala mikrobiologickým nebezpečím plynoucím z mytí konzumních vajec, ze 7. září 2005 (5) lze z hygienického hlediska zavedený postup mytí vajec zachovat za předpokladu, že bude mimo jiné vypracován soubor pravidel pro režimy mytí vajec.

(7)

Vejce třídy A by se měla třídit podle hmotnosti a měl by být stanoven omezený počet hmotnostních skupin a odpovídající jasné názvy jako minimální požadavky na označování, které nevylučují další nepovinné označení, pokud jsou dodrženy požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (6).

(8)

Schválení třídit a označovat vejce podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny jako balírny/třídírny mohou mít pouze zařízení, jejichž prostory a technické vybavení odpovídají rozsahu a druhu jejich činnosti, a umožňují tudíž řádné zacházení s vejci.

(9)

V zájmu usnadnění kontrol podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1028/2006 je třeba stanovit maximální lhůty pro třídění, označování a balení vajec a označování obalů.

(10)

Kromě obecné povinnosti zajistit, aby bylo možno najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že takto přimísena bude, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (7), je třeba pro účely kontroly stanovit některé informace o přepravních obalech pro vejce a průvodní doklady.

(11)

Za účelem účinného provádění kontrol podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1028/2006 má označování vajec kódem producenta v místě produkce zásadní význam při dodávkách vajec do jiného členského státu. V souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1028/2006 se vejce třídy B, jsou-li uváděna na trh v jiném členském státě, označují kódem producenta a/nebo jiným údajem. Mělo by být jasně stanoveno, že pokud kód producenta neumožňuje jasné rozlišení třídy jakosti, měla by být vejce třídy B označena jiným údajem.

(12)

V souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1028/2006 je třeba stanovit složení kódu producenta. Mimo to je třeba jasně uvést, že je možné učinit výjimku z požadavků na označování kódem producenta, jestliže technické vybavení na označování vajec neumožňuje označovat prasklá nebo znečištěná vejce.

(13)

V souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1028/2006 je třeba určit znaky dalších možných údajů pro označování vajec třídy B.

(14)

Podle čl. 2 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce (8), se ustanovení týkající se označování nevztahovala na vejce přímo dodávaná ke zpracování podnikům potravinářského průmyslu. Za účelem zlepšení kontrol takových dodávek by členské státy měly povolit výjimky z požadavku na označování pouze na požádání těchto hospodářských subjektů. Aby však členské státy měly možnost takové výjimky poskytnout, je třeba stanovit přiměřené přechodné období jednoho roku.

(15)

Směrnice 2000/13/ES stanoví pravidla obecné povahy vztahující se na všechny potraviny uváděné na trh. Pro balení je však třeba stanovit některé konkrétní požadavky na označování.

(16)

Článek 9 směrnice 2000/13/ES stanoví datum minimální trvanlivosti potraviny jako datum, do kterého si potravina uchovává své specifické vlastnosti při správném způsobu skladování. V zájmu jasnosti by toto datum mělo být stanoveno nejdéle na 28 dnů po snášce.

(17)

Vejce se mohou prodávat s vyznačením údajů, které zdůrazňují obzvláštní čerstvost vejce. Proto je třeba stanovit maximální lhůtu s upřesněním použití těchto údajů.

(18)

Vejce se mohou prodávat s označením údajů, které zdůrazňují určitou krmnou směs použitou ke krmení nosnic. Je vhodné stanovit minimální požadavky na taková označení.

(19)

Jsou-li vejce prodávána bez obalu, měl by mít spotřebitel k dispozici některé údaje, které se běžně uvádějí na obalu.

(20)

Kromě všeobecných hygienických požadavků na obaly a balení potravin je třeba stanovit některé další požadavky na snížení rizika zhoršení jakosti nebo kontaminace vajec v průběhu skladování a dopravy. Tyto normy by měly být založeny na normě č. 42 EHK OSN.

(21)

Průmyslová vejce nejsou vhodná k lidské spotřebě. Je proto vhodné vyžadovat použití zvláštních pásek nebo štítků pro snadnou identifikaci balení obsahujících tato vejce.

(22)

Na opětovné zabalení vajec mají vhodné prostory a technické vybavení pouze balírny/třídírny. Je proto vhodné omezit každé nové zabalení na balírny/třídírny.

(23)

Provozovatelé potravinářských podniků jsou v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002 povinni zajistit sledovatelnost. Producenti, sběrná zařízení a balírny/třídírny by měli mít povinnost vést další zvláštní záznamy, které by umožnily inspekčním orgánům kontrolovat dodržování obchodních norem.

(24)

Je třeba stanovit postupy a kritéria pro provádění kontrol.

(25)

Je vhodné kontrolovat dodržování obchodních norem u celých šarží, a pokud nebude možné dodržení prokázat, uvedení celé šarže na trh by mělo být zakázáno.

(26)

Při kontrole dodržování obchodních norem by měly být povoleny určité odchylky. Tyto odchylky by se měly lišit podle různých požadavků a fází uvádění na trh.

(27)

Požadavky třetích zemí se mohou od požadavků stanovených ve Společenství pro uvádění vajec na trh lišit. V zájmu usnadnění vývozu by mělo být povoleno, aby vejce zabalená a určená pro vývoz těmto požadavkům vyhovovala.

(28)

Je třeba stanovit podrobnosti, pokud jde o posouzení rovnocennosti obchodních norem třetích zemí s právními předpisy Společenství, které provede Komise na žádost třetí země. Je třeba stanovit některé požadavky na označování pro vejce dovážená z třetích zemí.

(29)

Komise by měla mít k dispozici údaje o počtu registrovaných drůbežáren, v nichž se chovají nosnice.

(30)

Členské státy by měly podávat informace o závažných porušeních obchodních norem, aby bylo možné vhodným způsobem varovat ostatní členské státy, kterých se toto porušení může týkat.

(31)

Dodávky vajec pro maloobchod ve francouzských zámořských departementech závisí částečně na dodávkách vajec z evropského kontinentu. S ohledem na dobu trvání dopravy a klimatické podmínky uchovávání vajec dopravovaných do francouzských zámořských departementů předpokládá dodržení zvláštního režimu zásobování, včetně možnosti přepravovat vejce chlazená. Tyto zvláštní režimy lze zdůvodnit současným nedostatkem místních kapacit produkce vajec. Dokud nevzniknou dostatečné místní kapacity produkce vajec, je třeba tyto výjimečné režimy na přiměřenou dobu prodloužit.

(32)

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1028/2006 povoluje členským státům stanovit výjimku z požadavků uvedeného nařízení pro některé způsoby přímého prodeje vajec, která producent přímo dodává konečnému spotřebiteli. Protože je nezbytné vzít v úvahu zvláštní podmínky pro uvádění vajec na trh v určitých regionech Finska, je třeba stanovit výjimku z požadavků nařízení (ES) č. 1028/2006 a tohoto nařízení pro prodej od producentů do maloobchodních prodejen v těchto regionech.

(33)

Členské státy jsou povinny v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 1999/74/ES (9) zajistit zákaz chovu nosnic v nezdokonalených klecových systémech s platností od 1. ledna 2012. Komise by proto měla posoudit používání ustanovení o nepovinném označování zvažované v souvislosti se zdokonalenými klecemi před tímto dnem, aby mohla prověřit potřebu prohlásit toto označování za povinné.

(34)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Definice článku 2 nařízení (ES) č. 1028/2006, čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 852/2004 a bodů 5 a 7.3 přílohy I nařízení ES 853/2004 se použijí odpovídajícím způsobem.

Pro účely tohoto nařízení se dále použijí tyto definice:

a)

„balením“ se rozumí obal obsahující vejce třídy A nebo B, s výjimkou přepravních obalů a kontejnerů s průmyslovými vejci;

b)

„prodejem bez obalu“ se rozumí nabídka vajec k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli jiným způsobem než v obalu;

c)

„sběrným zařízením“ se rozumí zařízení registrované podle článku 6 nařízení (ES) č. 852/2004 ke sběru vajec od producenta k dodání do balírny/třídírny, na trh pro velkoobchodní podniky schválené jako balírny/třídírny, nebo potravinářskému a jinému průmyslu;

d)

„datem prodeje“ se podle bodu 3 kapitoly I oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 rozumí maximální lhůta pro dodání vajec konečnému spotřebiteli;

e)

„potravinářským průmyslem“ se rozumí všechna zařízení produkující vaječné výrobky určené k lidské spotřebě, s výjimkou zařízení společného stravování;

f)

„jiným průmyslem“ se rozumí všechny podniky produkující výrobky obsahující vejce, které nejsou určené k lidské spotřebě;

g)

„zařízením společného stravování“ se rozumí potravinářské podniky uvedené v čl. 1 odst. 2 směrnice 2000/13/ES;

h)

„průmyslovými vejci“ se rozumí vejce, která nejsou určena k lidské spotřebě;

i)

„šarží“ se rozumí vejce balená i bez obalu z jednoho místa produkce nebo balírny/třídírny nacházejících se na témže místě, ve stejném balení nebo bez obalu, s totožným datem snášky nebo datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, za stejného způsobu chovu, a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině;

j)

„opětovným zabalením“ se rozumí fyzické přemístění vajec do jiného balení nebo nové označení balení obsahujícího vejce.

Článek 2

Jakostní znaky vajec

1. Vejce třídy A musí mít tyto jakostní znaky:

a)

skořápka a blána: normálního tvaru, čisté, nepoškozené;

b)

vzduchová bublina: nepohyblivá, výška nejvýše do 6 mm; u vajec označených „extra“ však nesmí přesahovat 4 mm;

c)

žloutek: při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se zlehka pohybuje a vrací se ke středu;

d)

bílek: čirý průhledný;

e)

zárodek: nepostřehnutelný vývoj;

f)

cizí látky: nepřípustné;

g)

cizí pach: nepřípustný.

2. Vejce třídy A se před tříděním ani po třídění nesmějí mýt, s výjimkou stanovenou v článku 3.

3. Vejce třídy A nesmí být žádným způsobem konzervována nebo chlazena v prostorách nebo objektech, kde je teplota uměle udržována pod 5 °C. Vejce, která byla v průběhu dopravy uchovávána při teplotě nižší než 5 °C po dobu kratší než 24 hodin nebo v maloobchodních prodejnách a přidružených prostorách po dobu kratší než 72 hodin, se však nepovažují za chlazená.

4. Vejce třídy B jsou vejce, která neodpovídají jakostním znakům uvedeným v odstavci 1. Vejce třídy A, která již nemají tyto znaky, mohou být přeřazena do třídy B.

Článek 3

Mytá vejce

1. Členské státy, které k 1. červnu 2003 povolily balírnám/třídírnám mýt vejce, mohou balírnám/třídírnám mytí vajec dále schvalovat, pokud se tyto balírny/třídírny řídí vnitrostátními pokyny pro režimy mytí vajec. Mytá vejce smějí být uváděna na trh pouze v členských státech, v nichž byla tato povolení vydána.

2. Členské státy uvedené v odstavci 1 by měly v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 852/2004 povzbuzovat provozovatele potravinářských podniků k vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou praxi pro režimy mytí vajec.

Článek 4

Třídění vajec třídy A podle hmotnosti

1. Vejce třídy A se třídí podle hmotnosti takto:

a)

XL – velmi velká: hmotnost 73 g a více;

b)

L – velká: hmotnost od 63 g do 73 g;

c)

M – střední: hmotnost od 53 g do 73 g;

d)

S – malá: hmotnost do 53 g.

2. Hmotnostní skupina se vyznačí příslušnými písmeny nebo výrazy podle odstavce 1 nebo pomocí kombinace písmen a výrazů, a případně lze uvést i příslušné hmotnostní rozpětí. Lze použít i jiná dodatečná značení, pokud tato značení nelze zaměnit s písmeny a výrazy stanovenými v odstavci 1 a jsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

3. Odchylně od odstavce 1, jestliže jedno balení obsahuje vejce třídy A různých velikostí, uvede se minimální čistá hmotnost vajec v gramech a na vnější straně obalu se uvede označení „Vejce různých velikostí“ nebo podobný výraz.

Článek 5

Schvalování balíren/třídíren

1. Jako balírny/třídírny ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1028/2006 mohou být schválena pouze zařízení, která splňují podmínky stanovené v tomto článku.

2. Příslušný orgán přidělí balírně/třídírně schvalovací číslo s počátečním kódem pro dotyčný členský stát, jak je blíže uvedeno v bodu 2.2 přílohy směrnice 2002/4/ES (10).

3. Balírny/třídírny musí mít nezbytné technické vybavení zajišťující řádné zacházení s vejci. Toto vybavení by mělo správně zahrnovat:

a)

vhodné zařízení na prosvěcování vajec, automatické nebo takové, u kterého je po celou dobu provozu nepřetržitá obsluha a které umožňuje provést u každého vejce zvlášť kontrolu jakosti, nebo jiné vhodné zařízení;

b)

přístroje na měření výšky vzduchové bubliny;

c)

stroj na třídění vajec podle hmotnosti;

d)

jednu nebo více vah schválených pro vážení vajec;

e)

zařízení na označování vajec.

Článek 6

Lhůta pro třídění, označování a balení vajec a označování obalů

1. Vejce musí být roztříděna, označena a zabalena do deseti dnů po snášce.

2. Vejce uváděná na trh podle článku 14 musí být roztříděna, označena a zabalena do čtyř dnů po snášce.

3. Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) musí být podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2000/13/ES vyznačeno při balení.

Článek 7

Informace uvedené na přepravním obalu

1. Aniž je dotčen článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002, vyznačí producent v místě produkce na každý přepravní obal obsahující vejce:

a)

jméno a adresu producenta;

b)

kód producenta;

c)

počet vajec a/nebo jejich hmotnost;

d)

datum nebo dobu snášky;

e)

datum odeslání.

V případě balíren/třídíren, kterým vejce bez obalu dodávají jejich vlastní produkční jednotky nacházející se ve stejném areálu, může být identifikační označení přepravních obalů provedeno v balírně/třídírně.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se použijí na přepravní obaly a musí být obsaženy v průvodních dokladech. Kopii těchto dokladů uchovává každý dotčený hospodářský subjekt, jemuž jsou vejce dodána. Originály průvodních dokladů uchovává balírna/třídírna, která vejce třídí.

Jestliže jsou šarže dodané sběrnému zařízení rozděleny k dodání více než jednomu subjektu, mohou být průvodní doklady nahrazeny příslušnými štítky na přepravních kontejnerech, pokud tyto štítky obsahují informace uvedené v odstavci 1.

3. Informace uvedené v odstavci 1 použité k označení přepravního obalu nesmí být měněny a musí zůstat na přepravním obalu, dokud vejce nebudou přemístěna k okamžitému třídění, označování a balení.

Článek 8

Označování vajec k dodávkám do zahraničí

1. Vejce dodávaná z místa produkce sběrnému zařízení, balírně/třídírně nebo jinému než potravinářskému průmyslu v jiném členském státě musí být před opuštěním místa produkce označena kódem producenta.

2. Členský stát, na jehož území se místo produkce nachází, může z požadavku uvedeného v odstavci 1 udělit výjimku, jestliže producent podepsal dodací smlouvu s balírnou/třídírnou v jiném členském státě, která takové označení v souladu s tímto nařízením požaduje. Taková výjimka může být udělena pouze na požádání obou dotčených subjektů a po předchozím písemném souhlasu členského státu, v němž se balírna/třídírna nachází. V tomto případě je k zásilce přiložen opis dodací smlouvy.

3. Minimální doba trvání dodacích smluv uvedených v odstavci 2 nesmí být kratší než jeden měsíc.

4. Před udělením výjimky podle odstavce 2 tohoto článku musí být informovány inspekční orgány dotyčného členského státu a všech tranzitních členských států uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1028/2006.

5. Vejce třídy B uváděná na trh v jiném členském státě musí být označena podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1028/2006, a je-li to vhodné, nést údaje podle článku 10 tohoto nařízení, aby byla snadno rozeznatelná od vajec třídy A.

Článek 9

Kód producenta

1. Kód producenta se skládá z kódů a písmen stanovených v bodu 2 přílohy směrnice 2002/4/ES. Musí být zřetelně a čitelně vyznačen a nejméně 2 mm vysoký.

2. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1028/2006, jestliže nelze z technických důvodů označit vejce prasklá nebo znečištěná, není označení kódem producenta povinné.

Článek 10

Označení na vejcích třídy B

Označení uvedené v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1028/2006 by mělo mít podobu kruhu o průměru minimálně 12 mm, v němž je písmeno „B“ o minimální výšce 5 mm, nebo jiný zřetelně viditelný barevný bod o průměru minimálně 5 mm.

Článek 11

Označování vajec dodávaných přímo potravinářskému průmyslu

1. Do 30. června 2008 se označovací povinnost podle čl. 4 odst. 1 nařízení ES č. 1028/2006 nevztahuje na vejce pocházející ze Společenství, která hospodářský subjekt potravinářského průmyslu, schválený v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, sám získal přímo od svých obvyklých dodavatelů. V tomto případě nese plnou zodpovědnost za dodávku provozovatel potravinářského podniku, který tudíž zodpovídá i za to, že vejce budou použita pouze ke zpracování.

2. Od 1. července 2008 mohou členské státy pro hospodářské subjekty na jejich žádost stanovit výjimku z povinností označovat vejce podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1028/2006, jestliže jsou vejce dodávána potravinářskému průmyslu přímo z místa produkce.

Článek 12

Označování obalů

1. Na obalech obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

číslo balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; obaly mohou být označeny slovy „třída A“ nebo písmenem „A“, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se slovem „čerstvá“;

c)

hmotnostní skupinou podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení;

d)

datem minimální trvanlivosti podle článku 13 tohoto nařízení;

e)

výrazem „mytá vejce“ u mytých vajec podle článku 3 tohoto nařízení;

f)

údaj o zvláštních podmínkách skladování podle čl. 3 odst. 1 bodu 6 směrnice 2000/13/ES, který doporučuje spotřebitelům uchovávat vejce po zakoupení v chladu.

2. Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 musí být na obalech obsahujících vejce třídy A na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny údaje o způsobu chovu.

K označení způsobu chovu se použijí pouze následující výrazy:

a)

pro tradiční chov výrazy stanovené v části A přílohy I, a to pouze tehdy, jestliže jsou splněny příslušné podmínky stanovené v příloze II;

b)

pro ekologickou produkci se použijí výrazy stanovené v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2092/91 (11).

Význam kódu producenta se vysvětlí na obalu nebo uvnitř balení.

Jestliže jsou nosnice chovány v systémech chovu podle požadavků stanovených v kapitole III směrnice Rady 1999/74/ES, lze označení způsobu chovu doplnit jedním z údajů uvedených v části B přílohy I tohoto nařízení.

3. Odstavec 2 se použije, aniž jsou dotčena vnitrostátní technická opatření stanovující požadavky nad rámec minimálních požadavků stanovených v příloze II a vztahující se pouze na producenty dotyčného členského státu, pokud jsou slučitelná s právními normami Společenství.

4. Na obalech obsahujících vejce třídy B musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

číslo balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; označení výrazem „třída B“ nebo písmenem „B“;

c)

datum balení.

5. Členské státy mohou požadovat, aby balení vajec pocházejících z jejich území byla označena tak, aby při jejich otevření bylo označení narušeno.

Článek 13

Označení data minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 3 odst. 1 bodu 5 směrnice 2000/13/ES se stanoví nejdéle na 28 dnů po snášce. Pokud je udána doba snášky, datum minimální trvanlivosti se určí podle prvního dne uvedeného období.

Článek 14

Balení s označením „extra“

1. Pro dodatečné označení jakosti na baleních obsahujících vejce třídy A lze do devátého dne po snášce použít výrazy „extra“ nebo „extra čerstvá“.

2. Pokud se použijí označení uvedená v odstavci 1, uvede se na obalu datum snášky a lhůta devíti dnů zřetelným a čitelným způsobem.

Článek 15

Označení způsobu krmení nosnic

Jestliže se použije označení způsobu krmení nosnic, použijí se tyto minimální požadavky:

a)

Obsah obilovin jako přísady ve složení krmiva může být uveden pouze za předpokladu, že tvoří minimálně 60 % hmotnosti dané krmné směsi, která může obsahovat nejvýše 15 % vedlejších produktů z obilovin;

b)

aniž je dotčen minimální podíl 60 % uvedený v písmenu a), pokud je v označení uvedena konkrétní obilovina, musí tvořit minimálně 30 % použité krmné směsi. Pokud je v označení jmenovitě uvedeno více obilovin, každá musí tvořit minimálně 5 % krmné směsi.

Článek 16

Informace uváděné při prodeji vajec bez obalu

Při prodeji vajec bez obalu se uvedou pro spotřebitele zřetelným a čitelným způsobem tyto informace:

a)

třída jakosti;

b)

hmotnostní skupina podle článku 4;

c)

údaje o způsobu chovu v souladu s údaji uvedenými v čl. 12 odst. 2;

d)

vysvětlení významu kódu producenta;

e)

datum minimální trvanlivosti.

Článek 17

Kvalita balení

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole X přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, obaly musí být odolné proti nárazu, suché, čisté a v dobrém stavu, z materiálů, které chrání vejce před vnějšími pachy a vlivy negativně působícími na jejich jakost.

Článek 18

Průmyslová vejce

Průmyslová vejce se uvádějí na trh v baleních opatřených červenou páskou nebo štítkem.

Na páskách a štítcích musí být uvedeno:

a)

název a adresa hospodářského subjektu, jemuž jsou vejce určena;

b)

název a adresa hospodářského subjektu, který vejce odeslal;

c)

slova „průmyslová vejce“ velkými písmeny o výšce 2 cm a slova „nevhodná k lidské spotřebě“ písmeny o výšce minimálně 8 mm.

Článek 19

Opětovné zabalení

Balená vejce třídy A mohou být znovu zabalena pouze v balírnách/třídírnách. Každé balení obsahuje pouze vejce jedné šarže.

Článek 20

Záznamy, které vedou producenti

1. Producenti vedou záznamy o údajích týkajících se způsobu chovu, přičemž u všech používaných způsobů chovu uvedou:

a)

datum naskladnění, věk nosnic při naskladnění a počet nosnic;

b)

datum vyřazení a počet vyřazených nosnic;

c)

denní produkci vajec;

d)

počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem;

e)

jména a adresy odběratelů.

2. Jestliže je podle článku 15 tohoto nařízení uveden způsob krmení, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v části A.III přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004, producenti vedou záznamy o následujících údajích, přičemž u všech používaných způsobů uvedou:

a)

množství a druh krmiva dodaného nebo připraveného v podobě směsí přímo v podniku;

b)

datum dodání krmiva.

3. Pokud producent používá v jednom místě produkce různé metody chovu, údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se rozepíší podle jednotlivých drůbežáren.

4. Pro účely tohoto článku však mohou producenti místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, pokud obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 21

Záznamy, které vedou sběrná zařízení

1. Sběrná zařízení vedou samostatné záznamy rozepsané podle způsobu chovu a po dnech o:

a)

množství vajec, která převzala, rozepsaném podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b)

množství vajec dodaných do příslušných balíren/třídíren, rozepsaném podle producenta, s uvedením jména, adresy, čísla balírny/třídírny a data nebo doby snášky.

2. Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, pokud obsahují údaje uvedené v odstavci 1.

Článek 22

Záznamy, které vedou balírny/třídírny

1. Balírny/třídírny vedou samostatné záznamy rozepsané podle způsobu chovu a po dnech o:

a)

množství obdržených netříděných vajec, rozepsaném podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b)

množství vajec po jejich roztřídění, rozepsaném podle třídy jakosti nebo hmotnostní skupiny;

c)

množství tříděných vajec dodaných z jiných balíren/třídíren, včetně rozlišovacího čísla těchto balíren/třídíren a data minimální trvanlivosti;

d)

množství netříděných vajec dodaných do jiných balíren/třídíren, rozepsaném podle producenta, včetně čísla těchto balíren/třídíren a data nebo doby snášky;

e)

počtu a/nebo hmotnosti dodaných vajec, podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny, data balení v případě vajec třídy B nebo data minimální trvanlivosti v případě vajec třídy A a podle odběratelů, u kterých jsou uvedena jejich jména a adresy.

Balírny/třídírny musí své záznamy o fyzických zásobách aktualizovat každý týden.

2. Pokud jsou vejce třídy A a jejich obaly označeny údaji o způsobu krmení nosnic podle článku 15, balírny/třídírny, které taková označení používají, vedou samostatné záznamy podle odstavce 1.

3. Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, pokud obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 23

Lhůty pro vedení záznamů

Záznamy a složky uvedené v čl. 7 odst. 2 a článcích 20, 21 a 22 se uchovávají po dobu nejméně dvanácti měsíců ode dne, kdy byly založeny.

Článek 24

Kontrola hospodářských subjektů

1. Vedle náhodného odběru vzorků se provádí kontrola hospodářských subjektů tak často, jak určí inspekční orgány na základě analýzy rizik uvedených v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1028/2006, přičemž se zohlední minimálně:

a)

výsledky předchozích kontrol;

b)

složitost obchodních tras, po nichž se vejce přemísťují;

c)

stupeň segmentace ve výrobním nebo balírenském zařízení;

d)

množství produkovaných nebo balených vajec;

e)

podstatné změny, k nimž došlo ve srovnání s předchozími roky, pokud jde o druh produkovaných nebo zpracovávaných vajec nebo o způsob uvádění na trh.

2. Kontroly se provádějí pravidelně a předem se neohlašují. Záznamy uvedené v článcích 20, 21 a 22 se inspekčním orgánům předkládají, jakmile o to požádají.

Článek 25

Rozhodnutí o nedodržení ustanovení

1. Rozhodnutí inspekčních orgánů přijatá po vykonání kontroly podle článku 24, z nichž vyplývá, že nebyla dodržena ustanovení tohoto nařízení, se mohou vztahovat pouze na celou kontrolovanou šarži.

2. V případě, že kontrolovaná šarže je považována za nevyhovující tomuto nařízení, inspekční orgán zakáže její uvedení na trh nebo dovoz ze třetí země, a to až do doby, než se prokáže, že již tomuto nařízení vyhovuje.

3. Inspekční orgán, který provedl kontrolu, ověří, zda odmítnutá šarže již je v souladu s tímto nařízením nebo zda jsou přijímána opatření pro zajištění tohoto souladu.

Článek 26

Přípustné odchylky v případě vad jakosti

1. Při kontrolách šarží vajec třídy A se považují za přípustné tyto odchylky:

a)

při expedici z balírny/třídírny: 5 % vajec s vadami jakosti;

b)

v ostatních fázích uvádění na trh: 7 % vajec s vadami jakosti.

2. U vajec uváděných na trh jako „extra“ nebo „extra čerstvá“ však není přípustná žádná odchylka pro výšku vzduchové bubliny v okamžiku balení nebo při dovozu.

3. Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentuální hodnoty stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 27

Přípustné odchylky u hmotnosti vajec

1. Kromě případu stanoveného v čl. 4 odst. 3 se při kontrole šarže vajec třídy A připouští odchylka u hmotnosti jednotlivých vajec. Takové šarže mohou obsahovat nejvýše 10 % vajec bezprostředně nižší hmotnostní skupiny, než je hmotnostní skupina vyznačená na balení, avšak maximálně 5 % vajec z následující nižší hmotnostní skupiny.

2. Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentuální hodnoty stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 28

Přípustné odchylky pro označování vajec

Při kontrolách šarží a balení vajec se připouští odchylka 20 % vajec s nečitelným označením.

Článek 29

Vejce určená pro vývoz do třetích zemí

Vejce zabalená a určená pro vývoz mohou splňovat jiné požadavky než ty, které stanoví nařízení (ES) č. 1028/2006 a toto nařízení, pokud jde o jakost a označování, nebo některé další požadavky.

Článek 30

Dovážená vejce

1. Každé hodnocení rovnocennosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1028/2006 zahrnuje posouzení, zda hospodářské subjekty v dotčené třetí zemi účinně plní požadavky obsažené v tomto nařízení. Toto hodnocení se pravidelně aktualizuje.

Komise výsledek hodnocení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Vejce dovážená z třetích zemí musí být v zemi původu zřetelně a čitelně označena v souladu s kódem země původu podle ISO 3166.

3. Na obalech obsahujících vejce dovezená ze zemí, které neposkytují dostatečné záruky rovnocennosti předpisů podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1028/2006, musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

země původu;

b)

způsob chovu jako „normy ne ES“.

Článek 31

Předkládání informací

Do 1. dubna každého roku všechny členské státy oznámí Komisi elektronickou cestou počet míst produkce rozepsaných podle způsobů chovu, včetně maximální kapacity zařízení, pokud jde o počet slepic, které je zařízení naráz schopno pojmout.

Článek 32

Oznámení o porušení předpisů

Členské státy musí Komisi elektronickou cestou do pěti pracovních dnů oznámit všechna porušení předpisů zjištěná inspekčními orgány, nebo jakékoli vážné podezření na taková porušení, která by mohla ovlivnit obchod s vejci uvnitř Společenství. Obchod uvnitř Společenství by mohl být ovlivněn zejména v případě vážného porušení předpisů hospodářskými subjekty, které produkují nebo uvádějí na trh vejce určená k prodeji v jiném členském státě.

Článek 33

Výjimky pro francouzské zámořské departementy

1. Odchylně od čl. 2 odst. 3 mohou být vejce určená pro maloobchod ve francouzských zámořských departementech odesílána do těchto departementů chlazená. V tomto případě může být datum prodeje prodlouženo na 33 dnů.

2. V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se na vnější straně obalu kromě požadavků stanovených v článcích 12 a 16 uvede výraz „chladírenská vejce“ a údaje o chlazení.

Rozlišovací znak „chladírenských vajec“ má podobu rovnostranného trojúhelníku o straně minimálně 10 mm.

Článek 34

Výjimky pro některé regiony ve Finsku

Pro vejce přímo prodávaná producenty do maloobchodních prodejen v regionech uvedených v příloze III se stanoví výjimka z požadavků nařízení (ES) č. 1028/2006 a tohoto nařízení. V souladu s čl. 12 odst. 2 a čl. 16 písm. c) tohoto nařízení však musí být řádně vyznačen způsob chovu.

Článek 35

Hodnocení postupů týkajících se některých způsobů nepovinného označování

Komise nejpozději do 31. prosince 2009 vyhodnotí používání nepovinného označování v souladu s čl. 12 odst. 2 posledním pododstavcem, případně s ohledem na možnost prohlásit je za povinné.

Článek 36

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2295/2003 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2007.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a je nutné je číst v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Článek 33 se použije do dne 30. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

Copyright © 2020 | ČESKÉ VEJCE